Mastmax MB Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 71
42-504 Będzin
600 303 907  +48 32 265 70 13

Odsłony: 191

Zaprawa klejąca do zatapiania siatki i przyklejania styropianu

 

ZASTOSOWANIE
Klej do wykonywania warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynków.Klej do przyklejania płyt styropianowych do zewnątrz ścian budynków.Płyty izolacyjne przyklejane zaprawą MBBUDSTYR wymagają
mocowania kołkami rozporowymi.Podłożami do przyklejania płyt izolacyjnych mogą być betony zwykłe, mury z elementów ceramicznych, z betonów lekkich kruszywowych i komórkowych o powierzchniach surowych.
SPECYFIKACJA
Jako zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę klejącą o bardzo dobrych właściwościach roboczych i przyczepności do podłoża.
Po stwardnieniu jest wodo i mrozoodporna.

Dane techniczne

Skład

Zaprawa klejąca do zatapiania siatki i przyklejania styropianu
Cement portlandzki, wypełniacze mineralne, polimery, domieszki organiczne

Gęstość nasypowa suchej mieszanki

ok.1,45 g/cm3

Przyczepność do betonu w stanie powietrzno-suchym

≥0,3 MPa

Przyczepność do styropianu

≥0,1 MPa

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI

≤ 0,0002%

Dane wykonawcze

Temperatura stosowania

od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania z wodą

6,0-6,3 litra wody na 25kg suchej mieszanki

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą

ok. 2 godziny (w temperaturze +25°C i wilgotność powietrza ok.60%)

Zużycie

ok. 4-5 kg/m2

Klejenie

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być trwałe, stabilne, równe, nieulegające odkształceniom, oraz
pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących zmniejszyć przyczepność (tj. smary, kurz, farby, wapno,
oleje, środki antyadhezyjne). Zaleca się wykonywanie prac po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów lub skurczu ścian, bądź innych elementów z betonu, tj. po upływie, co najmniej 3 miesięcy w przypadku ścian murowanych i co najmniej 5 miesięcy w przypadku ścian i elementów betonowych.
Elementy odpadające należy usunąć. Powierzchnie w zależności od potrzeb należy oczyścić mechanicznie a następnie zmyć wodą i odczekać aż wyschnie. Podłoża zbyt chłonne należy zagruntować.
Gruntowanie należy przeprowadzić również w przypadku, gdy podłoże stanowią np. słabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także mury wykonane z betonu
komórkowego lub pustaków żużlobetonowych.
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Szpary większe niż 2 mm powinny być wypełnione materiałem termoizolacyjnym. Warstwa termoizolacji przed wykonywaniem warstwy zbrojącejpowinna być wyrównana (papierem ściernym), a następnie oczyszczona z pyłu

Przygotowanie zaprawy:
Zawartość worka należy zarobić z odpowiednią ilością chłodnej i czystej wody. Mieszać mechanicznie przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła przez około 4 minut do uzyskania
jednorodnej masy. Odstawić na czas dojrzewania (ok. 4-6 minut) i ponownie wymieszać. Po przygotowaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencje i w razie potrzeby
skorygować ilość potrzebnej wody. Zaleca się, aby wszystkie kolejne partie zaprawy były przygotowywane w identyczny sposób by miały identyczne właściwości robocze. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin.

Sposób stosowania:
Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmowo-punktową”. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości 4 cm) przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 5-6 placków o średnicy 10-12 cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni płyty i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Przy równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną co najmniej 10x10 mm. Nadmiar wyciśniętej zaprawy klejącej należy usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały żadne jej resztki. Do prowadzenia dalszych prac, tj.: wyrównania i oczyszczenia powierzchni płyt, dodatkowego mocowania kołkami rozprężnymi,
wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną przy użyciu zaprawy MB Budstyr , można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Prac nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych.

Wykonywanie warstwy zbrojonej
Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejącej. Na zamocowane płyty nakładamy cienką warstwę zaprawy pasmem o szerokości
zastosowanej tkaniny zbrojącej. Po jej wstępnym związaniu, gładką pacą stalową nakładamy
kolejną warstwę zaprawy i rozprowadzamy ją równomiernie po powierzchni pacą ząbkowaną. W
zaprawie zatapiamy pas siatki. Najpierw wciskamy go w kilku punktach w nałożoną masę, a później dokładnie zatapiamy pacą ząbkowaną tak, by siatka była całkowicie niewidoczna. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy tkaniny zbrojącej należy układać z minimum 10 cm zakładem. Pozostałe nierówności należy zeszlifować, ponieważ mogą uniemożliwić prawidłowe wykonanie tynku.

Czyszczenie narzędzi:
Czysta wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Opakowania:
Worki 25 kg na paletach po 42 sztuki.
Przechowywanie:
Do 12 miesięcy od daty produkcji, klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych.
Ostrzeżenie
Preparat drażniący - zawiera cement. Produkt po zarobieniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

 

Materiały do pobrania:

Deklaracja zgodności,

Nowa Deklaracja cz.1

Nowa Deklaracja cz.2

Karta charakterystyki Aprobata techniczna