Mastmax MB Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 71
42-504 Będzin
600 303 907  +48 32 265 70 13

Odsłony: 175

Zaprawa murarska

ZASTOSOWANIE

Do wewnątrz i zewnątrz i budynku.Zalecana jest do murowania na tradycyjne, grube spoiny pozwala na korygowanie niedokładności wymiarowych elementów ściennych. Do wznoszenia ścian i filarów z elementów ceramicznych,betonowych itp

SPECYFIKACJA

Jako zaprawa murarska w postaci suchej mieszanki po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę o bardzo dobrych właściwościach roboczych i przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu jest wodo i mrozoodporna.

Dane wykonawcze

Temperatura stosowania

od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania z wodą

ok. 3,5 litra wody na 25kg suchej mieszanki

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą

ok. 2 godziny (w temperaturze +20°C i wilgotności

powietrza ok. 60%), ok. 1 godzina w temperaturze

otoczenia powyżej +25°C

Zużycie

ok. 1,88 kg suchej mieszanki na 1dm3 świeżej zaprawy

Możliwość spoinowania

po 48 godzinach

Zużycie

ok.1,3 kg/m2 na 1mm grubości warstwy zaprawy

Murowanie

Przygotowanie elementów : Elementy przeznaczone do układania powinny być czyste, wolne od kurzu i suche. Przy pracach prowadzonych w ciepły słoneczny dzień, cegły należy składować w miejscach zacienionych, oraz elementy silnie nasiąkliwe należy szczególnie w upalną pogodę zwilżyć przed murowaniem.

Przygotowanie zaprawy : Zawartość worka należy zarobić z odpowiednią ilością chłodnej i czystej wody. Mieszać ręcznie lub mechanicznie przez około 5 minut. Po przygotowaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencje i w razie potrzeby skorygować ilość potrzebnej wody. Zaleca się aby wszystkie kolejne partie zaprawy były przygotowywane w identyczny sposób by miały identyczne właściwości robocze.

Sposób stosowania : Sposób użycia zaprawy powinien być zgodny z technologią wykonywania robót murarskich z zastosowaniem zapraw cementowych. Zaprawę należy nakładać kielnią równomiernie na poziomą płaszczyznę wcześniej wykonanej warstwy. Zarówno spoiny poziome, jak i pionowe, powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W murach z cegły ceramicznej pełnej, dziurawki i kratówki oraz z ceramicznych pustaków szczelinowych pionowo drążonych, należy przyjmować grubość spoin poziomych 12 mm (+ 5 mm, -2 mm), spoin pionowych 10 mm (± 5 mm). W murach z pustaków betonowych, grubość spoin poziomych może wynosić 10-15 mm, a grubość spoin pionowych 10-20 mm. W murach z bloczków z betonów komórkowych, wykonywanych na tradycyjnych zaprawach murarskich, należy przyjmować grubość spoin poziomych 15 mm (± 3 mm), grubość spoin pionowych 10 mm (± 3 mm).

Czyszczenie narzędzi:
Czysta wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Opakowania:
Worki 25 kg na paletach po 42 sztuki.
Przechowywanie:
Do 12 miesięcy od daty produkcji, należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych.
Ostrzeżenie
Preparat drażniący -zawiera cement. Produkt po zarobieniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza

Materiały do pobrania: Deklaracja zgodności Karta charakterystyki