Mastmax MB Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 71
42-504 Będzin
600 303 907  +48 32 265 70 13

Odsłony: 186

 

Obrzutka Cementowa

Charakterystyka

Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego i wypełniaczy mineralnych. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o dużej przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przeznaczenie

Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania tradycyjnej cementowej obrzutki tynkarskiej pod tynki podkładowe. Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, z elementów z betonów lekkich, itp.

Dane techniczne

Skład

cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki

Gęstość objętościowa

ok. 1,85 g/cm 3

Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy:

ok.1,60 g/cm 3

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:

kategoria CSIV

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:

2 MPa

Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia:

0,5 MPa; FP: A  0,5 MPa; FP: A

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym:

kategoria W2

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej :

11,3

Współczynnik przewodzenia ciepła λ (wartość tabelaryczna):

 0,83 W/m*K

Reakcja na ogień:

Klasa A1

Uziarnienie:

do 0,5 mm

Zawartość rozpuszczonego chromu VI:

0,0002%

Dane wykonawcze

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów):

od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania z wodą

ok. 5 l wody na 30 kg suchej mieszanki

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą

k. 3 godziny w temperaturze +20°C; ok. 1 godzina w temperaturze otoczenia powyżej +25°C

Grubość warstwy:

4-8 mm

Maksymalna grubość warstwy zaprawy

ok.6-8 kg/m2

Wydajność:

30kg suchej mieszanki na ok. 18,75dm3 świeżej zaprawy

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża: Zaleca się, aby do wykonywania tynków przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów lub skurczu ścian i innych elementów

betonowych, tj. po upływie co najmniej 2-3 miesięcy w przypadku ścian murowanych i co najmniej 4-6 miesięcy od wykonania - w przypadku ścian i elementów betonowych. Podłoża pod tynki powinny być trwałe, sztywne, nie zmieniające wymiarów, a także

równe, aby uniknąć miejsc nadmiernego pogrubienia tynku. Tynkowane powierzchnie powinny być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, farb,

naddatków zaprawy murarskiej itp. Gładkie podłoża z betonów kruszywowych, należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, oczyścić z kurzu i zmyć wodą. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża, przed przystąpieniem do tynkowania, należy wyznaczyć lico tynku. Nadmiernie chłonne podłoża mineralne w zależności od rodzaju materiału i panujących warunków atmosferycznych należy bezpośrednio przed tynkowaniem zmoczyć umiarkowanie lub obficie czystą wodą.

Przygotowanie produktu:

Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zapraw względnie betoniarki. Czas mieszania mechanicznego powinien wynosić 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencję. W niezbędnych przypadkach skorygować ilość dodawanej wody. Ustaloną proporcję mieszania z wodą należy odnotować, aby kolejne partie zaprawy były przygotowywane w taki sam sposób. Stwardniałej zaprawy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze świeżym materiałem.

Sposób stosowania:

Zaprawę należy nanieść równomiernie na całą tynkowaną powierzchni za pomocą agregatu tynkarskiego lub kielni tynkarskiej. Wszystkie prace tynkarskie należy prowadzić

przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt dużym nasłonecznieniu i słabym wietrze. W przypadku konieczności prowadzenia prac w warunkach niesprzyjających, należy zastosować odpowiednie osłony, ograniczające wpływ czynników atmosferycznych. Tynkowane pomieszczenia należy wentylować, nie wolno jednak dopuścić do występowania przeciągów czy też zbyt szybkiego wysychania zaprawy w wyniku działania promieniowania słonecznego lub ogrzewania. W razie potrzeby, obrzutkę należy co pewien czas zwilżyć czystą wodą.

Czyszczenie narzędzi:
Czysta wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Opakowania:
Worki 25 kg na paletach po 48 sztuki.

Przechowywanie:
Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.
Ostrzeżenie
Preparat drażniący -zawiera cement. Produkt po zarobieniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Dokument odniesienia:

PN-EN 998-1:2010 „Wymagania dotyczące zapraw do

murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.”

Materiały do pobrania: Deklaracja zgodności Karta charakterystyki