Mastmax MB Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 71
42-504 Będzin
600 303 907  +48 32 265 70 13

Odsłony: 225

Cementowy podkład podłogowy

ZASTOSOWANIE

Nadaje się do układania na wszystkich podłożach i na spoiwach hydraulicznych.

Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania cementowych podkładów podłogowych związanych z podłożem o minimalnej grubości 25mm.

SPECYFIKACJA

Jako zaprawa budowlana w postaci suchej mieszanki po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę o bardzo dobrych właściwościach roboczych , łatwą do rozprowadzania.

Do wykonywania cementowych podkładów podłogowych.

Dane wykonawcze

Temperatura stosowania

od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania z wodą

ok. 3,3 litra wody na 25kg suchej mieszanki

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok. 1 godzina

ok. 1 godzina

Możliwość wchodzenia:

Po 48 godzinach (przy temp. +20°C )

Minimalna grubość warstwy:

25 mm

Maksymalna grubość warstwy

60 mm

Zużycie

ok. 20 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy zaprawy

Możliwość układania warstw

okładzinowych:

po ok. 4 tygodniach i wilgotności ≤2% w przypadku płytek ceramicznych i wilgotności ≤1,5% w przypadku parkietów, paneli, itp.

Wymagania ogólne dla podłoży:

-jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 3%),

-beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 3%),

W przypadku podłoży chłonnych zaleca się zagruntować.

Podkład zespolony z podłożem.

Podłoże powinno być pozbawione warstw i elementów

mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza z kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, substancji

bitumicznych, farb, słabych i odspajających się fragmentów starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podłożu poszerzyć, odkurzyć i zagruntować.

Podkład na warstwie oddzielającej.

Warstwa materiału oddzielającego np. folii PE powinna być ułożona szczelnie, bez fałd oraz wywinięta na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu.

Przed przystąpieniem do prac zaleca się wykonanie dylatacji oddzielającej podkład od ścian przez zamocowanie do nich taśmy dylatacyjne.

Przygotowanie zaprawy :

Zawartość worka należy zarobić z odpowiednią ilością chłodnej i czystej wody. Mieszać ręcznie lub mechanicznie (używając mieszarki do zapraw lub betoniarki) . Po przygotowaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencje i w razie potrzeby skorygować ilość potrzebnej wody. Zaleca się aby wszystkie kolejne partie zaprawy były przygotowywane w identyczny sposób by miały identyczne właściwości robocze. Masa nadaje się do wykorzystania bezpośrednio po zarobieniu z wodą.

Sposób stosowania:

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z technologią robót podłogowych. W uzyskaniu

równych powierzchni podkładu lub posadzki pomaga zastosowanie drewnianych lub metalowych listew kierunkowych. Elementy te powinny być rozmieszczone co ok. 100 cm i wypoziomowane. Listwy powinny być tak osadzone, aby grubość wylewki odpowiadała założonej wielkości i w żadnym miejscu nie była mniejsza od wartości minimalnej, przyjętej dla danego układu konstrukcyjnego (zespolony z podłożem, na warstwie oddzielającej). W celu zagęszczenia masy oraz dokładniejszego jej rozprowadzenia należy zastosować wibrowanie łatami lub ubijanie pacą. Nadmiar zaprawy ściąga się łatą prowadzoną po prowadnicach. W przypadku podłóg narażonych na duże obciążenia rozciągające, a także w celu zwiększenia rozstawu szczelin dylatacyjnych zaleca się stosowanie zbrojenia.

Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Wielkość pól roboczychnie powinna przekraczać 35 m2 . W przypadku większych pól należy stosować

dylatacje pośrednie. Gdy proporcje boków pól roboczych mają stosunek większy niż 2:1 należy stosować dylatacje skurczowe. Należy wykonać je również w progach pomieszczeń oraz wokół słupów nośnych. Istniejące dylatacje konstrukcyjne podłoża powinny być przeniesione na warstwę wylewki. Wykonaną powierzchnię należy chronić w trakcie prac i w pierwszym okresie po ich zakończeniu (przez 7-10 dni po wykonaniu), przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię można zraszać wodą lub przykrywać folią. Należy również ograniczyć ogrzewanie pomieszczenia, w którym wykonano wylewkę. Czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplnych wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Nieodpowiednia pielęgnacja wpływa na obniżenie końcowych parametrów podkładu.

Czyszczenie narzędzi:
Czysta wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Opakowania:
Worki 25 kg na paletach po 42 sztuki.
Przechowywanie:
Do 12 miesięcy od daty produkcji, klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych.
Ostrzeżenie
Preparat drażniący -zawiera cement. Produkt po zarobieniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Materiały do pobrania: Deklaracja zgodności Karta charakterystyki